صفحه اصلی / تولید روغن موتور مونوگرید

تولید روغن موتور مونوگرید

تولید روغن موتور مونوگرید

تولید روغن موتور مونوگرید با سطح کیفیت SC/CC:

روش تولید:
ابتدا دو قسمت از پنج قسمت روغن نهایی که می خواهیم درست کنیم. روغن پایه با فلش ۲۱۰ درجه سانتیگراد را وارد راکتوری که توسط روغن داغ گرم می شود می کنیم. اگرهدف تولید روغن ۵۰ مونوگرید باشد به اندازه ۰٫۷ درصد وزنی کل روغن نهایی از کوپلیمر AP4120,Q که بعنوان افزاینده گرانروی روغن اضافه شده و در دمای ۱۰۰-۱۰۵درجه سانتیگراد در حال همزدن بطور پیوسته ذوب می کنیم. اما اگر هدف روغن ۴۰ باشد به اندازه ۰٫۳-۰٫۴ درصد وزنی روغن نهایی از این کوپلیمر استفاده می شود. مدت زمان ذوب شدن ۳٫۵ تا ۴ ساعت طول می کشد. لازم به ذکر است اگر از کوپلیمر AP4121,Q بعنوان افزاینده گرانروی استفاده شود. برای تولید روغن موتور مونوگرید ۵۰ به اندازه یک درصد وزنی و برای روغن موتور مونوگرید ۴۰ به اندازه ۰٫۵-۰٫۶ درصد وزنی روغن نهایی به روغن در حال ساخت مکمل استفاده می شود. دمای ذوب ۱۰۰ درجه سانتیگراد است و در طول دو ساعت به طور کامل ذوب می شود. حال سه قسمت از پنج قسمت از روغن باقیمانده را به مکمل اضافه کرده و به طور کامل میکس می کنیم. حال به اندازه ۰٫۳ درصد وزنی PPD5 و یا AP5640C و یا Viscoplex1-343 را به همراه ۱/۸درصد وزنی T4535, آنتی فوم AP5212R به اندازه ۹ گرم به ازای هر بشکه روغن نهایی در دمای ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد اضافه کرده و به طور کامل میکس می کنیم. لازم به ذکراست برای جلوگیری از سیاه شدن روغن در هنگام ساخت مکمل از افزودنی RC7110 به اندازه ۵ کیلوگرم برای هرتن روغن اضافه می شود.